လွဳပ္ - Yung Zwe', Swann Htetz, Zin Hein

Song Name - လွဳပ္
Artists - Yung Zwe', Swann Htetz, Zin Hein
Beat - Swann Htetz
Mix and Edit - Nyan Htet (G3)
Download Here - Mediafire, Dropbox

ကၽြန္ေတာ့္ခ်စ္သူ မမ [Viber Lay & Novel Shine]

Title - '' ကြ်န္ေတာ့္ခ်စ္သူ မမ'' 
Artists - ViBer LAy & Novel Shine 
Download - Dropbox, Mediafire 

ဘာေတြစဥ္းစားထားလဲ [ၾကက္ဖ/ ရဲသူရ/ ေအာင္ၿခိမ္႔]

Title - ဘာေတြစဥ္းစားထားလဲ
Perform by ၾကက္ဖ/ ရဲသူရ/ ေအာင္ၿခိမ္႔
Download Here>>> Dev-Host, Dropbox

T-A-G [Az, Ex-Zo, Yan$hin]

Title - T.A.G 

Artists - Az, Ex-Zo, Yan $hin . 

Record at - String

Download >>> Mediafire, Dropbox

ၾကယ္တာရာအလင္း [Viber Lay & Novel Shine]

Title - ၾကယ္တာရာအလင္း
Perform by Viber Lay & Novel Shine
Download with Dropbox

ေရာ့ ယူလိုက္ - Yatha, Bo Lay, Chan A Win

Title - ေရာ့ ယူလိုက္
Perform by Yatha, Bo Lay, Chan A Win

Download Link >>> Mediafire , Dropbox

အမိန္႔ - Lanbar & Buthee

Title - အမိန္႕
Performed By Lanbar & Buthee
Download Link >>> Mediafire , Dropbox

တကုိယ္ေကာင္း - MC BaMgTitle - တကိုယ္ေကာင္း 
Lyric,Vocal,Music,Recording&Mixing - Mc BaMg
Download Link >>> Mediafire
                             Dropbox